bg picture

Regulamin i warunki

Prosimy o uważne przeczytanie poniższej Umowy Użytkownika. Jeśli nie akceptujesz jakichkolwiek zapisów Umowy Użytkownika, nie masz prawa potwierdzać swojej rejestracji, użytkować żadnych usług świadczonych przez https://royalfut.com, sprzedawać, kupować ani wymieniać towarów poprzez tę platformę handlową.

Umowa Użytkownika

ROYALFUT.com

Yasha Limited, Office 1002 Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus, 3025

Data wejścia w życie: 4 czerwca 2021 r.

1. Wprowadzenie

1.1. Pozostając na naszej stronie, Użytkownik akceptuje postanowienia Umowy Użytkownika. Prosimy dokładnie zapoznać się z Umową Użytkownika dostępną na stronie ROYALFUT.COM, ponieważ określa ona prawa i obowiązki Użytkownika, a także zakres odpowiedzialności ROYALFUT. Rejestracja i korzystanie z usług przez osoby, które nie wyraziły zgody na przestrzeganie niniejszych postanowień są zabronione.

1.2. ROYALFUT.COM («ROYALFUT») jest portalem, na którym użytkownicy mogą oferować, sprzedawać i kupować produkty. Jako pośrednik, ROYALFUT nie jest właścicielem produktów dostępnych na portalu, ani też ich nie sprzedaje. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest bezpośrednio pomiędzy kupującym a sprzedającym.

1.3. ROYALFUT nie kontroluje, ani też nie gwarantuje istnienia, jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych produktów.

1.4. ROYALFUT wykonuje wyłącznie działania związane z pośrednictwem i nie odpowiada za ewentualne faktyczne i/lub prawne konsekwencje zawieranych transakcji. Przykładowo, w niektórych grach mogą obowiązywać sankcje/kary za określone działania, które skutkują zablokowaniem konta. ROYALFUT nie sprawdza ani nie weryfikuje zasad obowiązujących w grach, ani też nie kontroluje działań użytkowników w takich grach.

1.5. ROYALFUT pełni funkcję gwaranta transakcji zawieranych pomiędzy użytkownikami portalu, ale odpowiada wyłącznie za prawidłową realizację transakcji, a nie ich skuteczność.

1.6. ROYALFUT umożliwia użytkownikom zachowanie anonimowości, jeżeli przeniesienie towarów i opłat odbywa się za pośrednictwem www.royalfut.com.

1.7. W okolicznościach określonych w pkt 1.6, odpowiedzialność ROYALFUT ograniczona jest do kwoty transakcji. W przypadku odmowy ze strony użytkownika będącego stroną zrealizowanej transakcji, ROYALFUT zapewnia zwrot pełnej kwoty po odliczeniu prowizji.

1.8. Niniejsza Umowa Użytkownika («Umowa»), a także inne dokumenty dostępne na stronie www.royalfut.com («Portal»), określają procedury, warunki i zasady interakcji z użytkownikami.

1.9. Niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Tobą jako użytkownikiem naszych usług («Użytkownik») a ROYALFUT. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać jej postanowień podczas korzystania z Portalu i naszych usług.

1.10. Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje również postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień i zmian w ramach Portalu. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Umowy, nie należy korzystać z Portalu. Użytkownik nie może korzystać z Portalu i zgodzić się na postanowienia niniejszej Umowy, jeżeli (A) nie jest osobą pełnoletnią, uprawnioną do zawierania wiążących umów, lub (B) jest objęty zakazem korzystania z Portalu na mocy przepisów prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub innych krajów, w tym kraju swojego zamieszkania oraz kraju, z którego ma dostęp do Portalu.

1.11. ROYALFUT posiada absolutne i niezaprzeczalne prawo odmowy Użytkownikowi zwrotu środków, jeśli zamówienie zostało dostarczone w całości.

1.12. Zwroty środków są przeprowadzane jedynie po zgłoszeniu prośby o zwrot przez Użytkownika i dokonaniu sprawdzenia przez zespół ROYALFUT. Decyzje zespołu ROYALFUT są ostateczne i wiążące. Jeśli Użytkownikowi przyznano zwrot na osobiste konto, oczekiwanie na przelew trwa od 1 do 14 dni roboczych. Dokładny czas zależy od używanego systemu płatności. ROYALFUT nie ma wpływu na ten proces. Zwroty dokonywane są wyłącznie na konto, na którym przeprowadzona została transakcja na stronie.

1.13. Zarejestrowany użytkownik może usunąć swoje konto, jeśli posiada jego dane logowania (e-mail, hasło do konta ROYALFUT). ROYALFUT gwarantuje usunięcie danych użytkownika ze swoich baz danych. Użytkownik może też zażądać aktualizacji, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, jeśli są one niekompletne, przeterminowane, niewłaściwe, zdobyte nielegalnie albo niepotrzebne dla dalszych celów przetwarzania. Wystarczy wysłać e-mail pod adres support@royalfut.com.

1.14. ROYALFUT może wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy oraz innych dokumentów dostępnych w Portalu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadomienia, umieszczając zmienioną Umowę i/lub powiązane dokumenty w Portalu. Zmieniona Umowa i/lub dokumenty wchodzą w życie w momencie ich publikacji. W przypadku udostępnienia zmienionych dokumentów w Portalu, dalsze korzystanie z Portalu oznacza akceptację zmienionych postanowień. Umowa oraz polityka Portalu nie mogą być zmieniane w inny sposób niż w formie pisemnej, przez upoważnionego przedstawiciela ROYALFUT.

2. Definicje

2.1. Dane osobowe — wszystkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

2.2. Treści ROYALFUT — dane, tekst, obrazy, filmy, katalogi, bazy danych i oferty dostępne za pośrednictwem Portalu, dalej zwane «Treściami ROYALFUT».

2.3. Zarejestrowany Użytkownik — każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny w Portalu podając swoje dane (na przykład imię, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail itp.) staje się zarejestrowanym użytkownikiem («Zarejestrowany Użytkownik») ROYALFUT.

2.4. Ryzyko Operacyjne — ryzyko, jakie użytkownik akceptuje korzystając z Portalu lub realizując transakcje uznawane jest za «ryzyko transakcyjne». Ryzyko Operacyjne obejmuje ryzyko odpowiedzialności oraz ryzyko poniesienia szkody dowolnego rodzaju w związku z korzystaniem z Portalu. Ryzyko takie obejmuje między innymi:

• niedokładne informacje dotyczące produktów i usług, oszustwa, niewłaściwą jakość, rozbieżności dotyczące wymagań technicznych, wadliwe lub niebezpieczne produkty, produkty niezgodne z prawem, opóźnienia lub niespełnianie wymagań dostawy lub płatności, nieprawidłowe obliczenia wartości, naruszenia gwarancji i naruszenia umów,

• ryzyko, że produkcja, import, dystrybucja, oferta, prezentacja, zakup, sprzedaż i/lub użytkowanie produktów lub usług oferowanych lub prezentowanych w Portalu może naruszać lub może zostać uznane za naruszenie praw osób trzecich, a także ryzyko, że użytkownicy mogą ponosić koszty obrony lub inne koszty związane z egzekwowaniem praw przez osoby trzecie w związku z roszczeniami dowolnej osoby stwierdzającymi, że jest ona uprawniona do obrony lub odszkodowania w związku z egzekwowaniem praw, roszczeń lub żądań osób trzecich,

• ryzyko, że konsumenci, inni kupujący, użytkownicy końcowi lub inne osoby twierdzące, że poniosły szkodę związaną z produktem otrzymanym przez użytkowników z Portalu w wyniku transakcji kupna-sprzedaży w związku z użytkowaniem Portalu mogły ponieść szkodę i/lub mogą dochodzić roszczeń wynikających z użytkowania takich produktów.

2.5. Użytkownik — dowolna osoba korzystająca z Portalu w dowolnym celu, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu.

3. Korzystanie z ROYALFUT

3.1. Postanowienia ogólne. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu wyłącznie do celów prywatnych. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, powielać ani też pobierać żadnych treści z Portalu w celu odsprzedaży lub dalszej dystrybucji Treści ROYALFUT, przesyłania masowych wiadomości e-mail (e-mail, bezprzewodowe wiadomości, listy i inne), prowadzenia działalności konkurencyjnej dla ROYALFUT lub innego rodzaju komercyjnego wykorzystania treści ROYALFUT. Zabronione jest systematyczne przeszukiwanie Treści ROYALFUT w celu stworzenia, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu (automatycznie lub ręcznie) bez pisemnej zgody ROYALFUT. Ponadto, Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Treści ROYALFUT do celów, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.

3.2. Użytkownik zgadza się otrzymywać wiadomości od ROYALFUT poprzez e-mail podany na jego koncie ROYALFUT lub podany podczas płatności przez system płatności partnera ROYALFUT, albo poprzez inną metodę komunikacji uznaną za metodę komunikacji ze stroną, albo poprzez wszelkie platformy mediów społecznościowych, komunikatory lub sieciowe systemy czatu znalezione przez użytkownika na stronie. Użytkownik niniejszym zgadza się, że ROYALFUT może używać danych osobowych Użytkownika w prywatnej korespondencji z Użytkownikiem albo przy masowym wysyłaniu wiadomości.

3.3. Wiadomości i inne informacje przesyłane przez Użytkownika przy pomocy systemów komunikacji dostarczonych przez ROYALFUT, a także wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, faksem, listem, przy pomocy komunikatorów, mediów społecznościowych i wiadomości na czatach online na adresy e-mail otrzymane z Portalu nie mogą zawierać materiałów opisanych w pkt 5.3, a także muszą być zgodne z prawdą i nie mogą zawierać zamierzonych zmian lub braków.

3.4. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu podważanie integralności systemów komputerowych lub sieci użytkowanych przez ROYALFUT lub innego użytkownika, a także nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci.

3.5. Wszystkie dane osobowe otrzymane przez ROYALFUT będą przetwarzane zgodnie z Umową.

3.6. ROYALFUT wykorzystuje pliki cookie niezbędne do funkcjonowania Portalu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym) podczas korzystania z Portalu. Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcjonalności takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Można je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.

3.7. ROYALFUT może gromadzić, użytkować, przechowywać i przetwarzać reklamowe pliki cookie.

3.8. Warunkiem korzystania z Portalu jest zobowiązanie się Użytkownika, że nie będzie korzystać z usług ROYALFUT w celu naruszania praw osób trzecich. W przypadku naruszenia, ROYALFUT ma prawo zablokować konto Użytkownika.

3.9. Podczas rejestracji w Portalu, ROYALFUT może przesłać Użytkownikowi automatycznie wygenerowane hasło. Dostarczając swoje dane kontaktowe (na przykład adres e-mail), Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że takie dane są sprawdzalne, dokładne, prawidłowe i kompletne. Dostarczając dane kontaktowe, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości z hasłem od ROYALFUT zgodnie z pkt 3.2. Użytkownik potwierdza, że hasło nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa jego konta przed nieautoryzowanym dostępem, dlatego też hasło powinno zostać zmienione przed pierwszym logowaniem w celu zapewnienia maksymalnej ochrony konta.

3.10. ROYALFUT zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli ROYALFUT uważa, że zachowanie Użytkownika negatywnie wpływa na interesy ROYALFUT oraz jej pracowników, dyrektorów, podmiotów stowarzyszonych i innych użytkowników, lub też z innej przyczyny określonej według własnego uznania ROYALFUT, lub też bez podania przyczyny.

3.11. ROYALFUT może dodawać linki do stron zewnętrznych, które mogą zajmować się sprzedażą produktów i usług. ROYALFUT nie ma obowiązku oceny i kontroli takich stron, a także nie sprawdza treści dostępnych na tych stronach oraz decyzji podejmowanych przez osoby trzecie. ROYALFUT nie odpowiada za działania podejmowane przez takie strony względem Użytkowników.

3.12. Użytkownik zgadza się, że sprzedający musi dostarczyć zamówienie w ciągu 3 dni od momentu dostarczenia przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do zastosowania metody komfortowej dostawy (adres e-mail, hasło, kod zapasowy konta EA), niezależnie od ceny zamówienia.

4. Zarejestrowany Użytkownik

4.1. Zostając Zarejestrowanym Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przenoszenie jego danych osobowych. Zgadza się również, że jego dane osobowe będą zawarte w naszej bazie danych, a ROYALFUT może przekazywać takie informacje innym Użytkownikom zgodnie z celami określonymi w niniejszej Umowie.

4.2. ROYALFUT może odrzucić rejestrację i odmówić stworzenia konta oraz powiązanej nazwy użytkownika i hasła z dowolnej przyczyny lub też bez podania przyczyny.

4.3. ROYALFUT może zawiesić lub anulować konto Zarejestrowanego Użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli:

• według własnego uznania ROYALFUT wystąpiło naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Zarejestrowanego Użytkownika, lub

• ROYALFUT ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje przekazane przez Zarejestrowanego Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub

• ROYALFUT uważa, że zachowanie Użytkownika negatywnie wpływa na interesy ROYALFUT oraz jej pracowników, dyrektorów, podmiotów stowarzyszonych i innych użytkowników, lub

• z innej przyczyny lub bez podania przyczyny, według własnego uznania ROYALFUT.

4.4. Zarejestrowany Użytkownik nie może sprzedawać, próbować sprzedawać, oferować sprzedaży, podarować, przenieść ani w inny sposób przekazać konta, nazwy użytkownika lub hasła osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody ROYALFUT. ROYALFUT może zawiesić lub zablokować konto Zarejestrowanego Użytkownika lub odbiorcy Zarejestrowanego Użytkownika w przypadku sprzedaży, oferty sprzedaży, darowizny, cesji lub przeniesienia naruszającego postanowienia tego punktu.

5. Dodawanie treści do ROYALFUT

5.1. Pomiędzy Użytkownikiem a ROYALFUT, jej pracownikami, dyrektorami lub podmiotami stowarzyszonymi nie występuje żadna relacja pośrednictwa handlowego w związku z tym, że ROYALFUT prezentuje informacje Użytkownika w Portalu.

5.2. Użytkownik rozumie, gwarantuje i potwierdza, że:

• wszelkie informacje podane przez Użytkownika w Portalu są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne, oraz

• Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić informacje w taki sposób, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

5.3. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że informacje przekazane ROYALFUT w celu umieszczenia w Portalu nie mogą:

a) zawierać fałszywych informacji ani oferować/reklamować fałszywych przedmiotów, być związane ze sprzedażą lub próbą sprzedaży imitacji lub towarów kradzionych, produktów które są wykluczone ze sprzedaży i/lub wprowadzania do obrotu zgodnie z przepisami prawa lub w inny sposób związane z działalnością niezgodną z prawem,

b) być częścią oszustwa skierowanego do innych użytkowników Portalu, lub też przeznaczonego do innych celów niezgodnych z prawem,

c) być częścią marketingu produktów lub usług, które naruszają, przyczyniają się lub zachęcają do naruszenia praw osób trzecich,

d) naruszać obowiązujących przepisów, ustaw, ordynacji lub rozporządzeń (w tym, między innymi, regulujących kontrolę eksportu, ochronę konsumenta, uczciwą konkurencję, brak dyskryminacji lub fałszywe reklamy),

e) zawierać elementów zniesławiających, pomówień, nielegalnych gróźb lub ścigania,

f) być obsceniczne, zawierać lub promować pornografii, być związane z materiałami pornograficznymi, produktami pornograficznymi lub innymi treściami, które w dowolny sposób promują materiały o charakterze seksualnym lub materiały w dowolny sposób szkodliwe dla osób niepełnoletnich,

g) promować dyskryminacji z powodu rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku,

h) zawierać materiałów uznawanych za nieautoryzowaną reklamę lub spam,

i) stanowić próśb o ofertę od dowolnego użytkownika odnośnie do działalności gospodarczej. W przypadku wykrycia przez ROYALFUT naruszenia przez Użytkownika punktu 5.3(i), Użytkownik upoważnia ROYALFUT do nałożenia na niego kary wysokości do 150,00 EUR przy użyciu zarejestrowanej przez Użytkownika metody płatności i/lub żądania kaucji wysokości do 300,00 EUR za aktywację konta Użytkownika,

j) zawierać wirusów, trojanów i innego szkodliwego oprogramowania, kodów, linków i interfejsów sieciowych, które mogą uszkodzić lub zakłócić funkcjonowanie oprogramowania lub sprzętu, przejąć lub przywłaszczyć oprogramowanie lub sprzęt, dane lub dane osobowe,

k) bezpośrednio lub pośrednio odnosić się do opisu produktów i usług zabronionych przez niniejszą Umowę, lub obejmujących ich opis, lub

l) w innym przypadku, ROYALFUT, jej pracownicy, dyrektorzy i podmioty powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

5.4. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że uzyskał wszystkie niezbędne prawa autorskie osób trzecich, tajemnice handlowe, patenty i zezwolenia, a także inne koncesje i zgody, jakie mogą być wymagane zgodnie z innymi prawami prywatnymi i autorskimi osoby trzeciej (w tym, między innymi, autorskimi prawami osobistymi i prawem do prywatności) dla materiałów i informacji, jakie Użytkownik umieszcza w Portalu i przekazuje ROYALFUT, lub zezwala na prezentację lub przechowywanie przez ROYALFUT. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały i dane prezentowane przez niego w Portalu i przekazywane ROYALFUT, lub udostępnione w celu prezentacji lub przechowywania przez ROYALFUT, nie naruszają praw osób trzecich lub są prezentowane za zgodą właściciela (właścicieli) takich praw. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że jest uprawniony do produkcji, oferowania, sprzedaży, importu i dystrybucji produktów, które oferuje i prezentuje w Portalu, a taka produkcja, oferowanie, sprzedaż, import i/lub dystrybucja nie narusza żadnych praw osób trzecich.

5.5. Użytkownik udziela ROYALFUT i jej podmiotom stowarzyszonym nieodwołalnej, bezterminowej, bezpłatnej, przekazywalnej (bez ograniczeń), przenoszalnej licencji ważnej na całym świecie na prezentowanie i wykorzystanie wszystkich danych przekazanych przez Użytkownika zgodnie z celami określonymi w niniejszej Umowie, a także licencji na wykonywanie praw posiadanych przez Użytkownika odnośnie do takich materiałów i danych, w tym, między innymi, praw autorskich, praw do prywatności i praw do baz danych, we wszystkich mediach znanych obecnie i w przyszłości.

5.6. ROYALFUT ma pełne prawo do publicznego prezentowania informacji o zamówieniu Użytkownika w Portalu (czas zamówienia, czas od momentu rozpoczęcia zamówienia, czas od momentu zakończenia zamówienia, koszty automatycznej wysyłki (15 minut), platforma i liczba monet w zamówieniu), ukrywając do 7 znaków w adresie e-mail Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z wymogami Poufności.

5.7. ROYALFUT zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich materiałów umieszczonych w Portalu według własnego uznania, w tym treści, które zdaniem ROYALFUT są niezgodne z prawem, mogą powodować powstanie odpowiedzialności po stronie ROYALFUT, naruszają niniejszą Umowę lub są w inny sposób uznawane za nieodpowiednie.

5.8. ROYALFUT zastrzega sobie prawo współpracy z agencjami rządowymi, prywatnymi detektywami i/lub poszkodowanymi osobami trzecimi w ramach dochodzenia dotyczącego podejrzewanych działań przestępczych i czynów niedozwolonych. Ponadto, ROYALFUT może ujawnić tożsamość i dane kontaktowe dowolnego użytkownika w przypadku takiego wymogu ze strony organu wykonawczego, poszkodowanej osoby trzeciej, wezwania sądowego lub innych działań prawnych. ROYALFUT nie odpowiada za powiązane szkody i inne konsekwencje takiego ujawnienia. Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przeciwko ROYALFUT w związku z takim ujawnieniem. Odnośnie do powyższych informacji, ROYALFUT może zawiesić lub zablokować konto Użytkownika, jeżeli uzna takie działanie za odpowiednie według własnego uznania. Użytkownik potwierdza, że ROYALFUT nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika, w tym odpowiedzialności za szkody wtórne i inne, jeżeli ROYALFUT podejmie działania opisane w niniejszym punkcie. Użytkownik potwierdza akceptację ryzyka związanego z możliwością podjęcia takich działań przez ROYALFUT.

6. Transakcje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi

6.1. ROYALFUT prowadzi elektroniczną platformę przeznaczoną do wymiany informacji pomiędzy kupującymi («kupujący») a sprzedającymi («sprzedający») towary i usługi.

6.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie warunki transakcji zawieranych w Portalu, za jego pośrednictwem lub w wyniku korzystania z Portalu, w tym między innymi za warunki płatności, zwroty, gwarancje, dostawy, ubezpieczenia, opłaty, podatku, tytuły własności, licencje, grzywny/kary, zezwolenia, obsługę, transport i przechowywanie.

6.3. ROYALFUT nie reprezentuje kupujących lub sprzedających w ramach poszczególnych transakcji, ani też nie pełni funkcji agenta sprzedającego lub kupującego. ROYALFUT nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem lub dostępność produktów lub usług oferowanych do sprzedaży w Portalu, a także za zdolność do zrealizowania transakcji przez sprzedających lub kupujących. Użytkownik potwierdza, że istnieje możliwość zawarcia transakcji z innym użytkownikiem działającym w złej wierze. ROYALFUT zaleca stosowanie różnego rodzaju narzędzi dostępnych na stronie, a także zdrowego rozsądku, aby ocenić intencje drugiej strony transakcji.

6.4. W przypadku przekazania towarów i środków na rzecz wszystkich Użytkowników w ramach jednej transakcji za pośrednictwem przedstawiciela ROYALFUT, użytkownicy mogą zachować anonimowość, a bezpieczeństwo zwrotu Towarów i/lub płatności środków jest Gwarantowane.

6.5. Użytkownik potwierdza, że w pełni zrozumiał wszystkie rodzaje ryzyka związane z transakcjami w ramach Portalu i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ryzyko związane ze zobowiązaniami i odszkodowaniami dowolnego rodzaju w związku z korzystaniem z Portalu. Użytkownik potwierdza, że ROYALFUT nie odpowiada za straty, zobowiązania, koszty, szkody, niedogodności, zakłócenia lub wydatki, które mogą powstać w związku z ryzykiem związanym z transakcjami.

6.6. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wszystkie podatki od sprzedaży i użytkowania, a także inne podatki związane z korzystaniem z Portalu.

7. Płatność

7.1. Opłata za korzystanie z usług ROYALFUT nie może przekroczyć 50% kwoty zapłaconej za zamówienie, w zależności od ofert dostawcy.

7.2. Użytkownik musi terminowo pokryć opłaty ROYALFUT oraz inne opłaty i obowiązujące podatki powiązane ze świadczonymi usługami.

7.3. Transakcje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi w ramach Portalu mogą być realizowane przy użyciu kodu promocyjnego (kuponu) lub poprzez kliknięcie w łącze podmiotu powiązanego. Każdy podmiot stowarzyszony otrzymuje stały procent od danej transakcji zawartej w ramach Portalu za pośrednictwem takiego łącza lub kodu promocyjnego (kuponu).

8. Spory pomiędzy użytkownikami

8.1. W przypadku sporu pomiędzy Użytkownikami dotyczącego transakcji zawieranej w ramach Portalu, Użytkownicy zgadzają się przekazać spór do ostatecznego i wiążącego rozstrzygnięcia przez ROYALFUT. Aby ROYALFUT miała możliwość przeprowadzenia uczciwego i wiarygodnego dochodzenia, Użytkownicy zobowiązują się nie wszczynać postępowania w momencie, kiedy zamówienie jest w toku. Działania Użytkowników zgłaszających spór do osób trzecich (z wyjątkiem państwowych organów śledczych) będą traktowane jako zakłócenie procesu dochodzeniowego i próba wymuszenia decyzji na swoją korzyść. ROYALFUT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub stałego zablokowania Użytkowników, którzy próbują zakłócić standardowe procedury dotyczące zamówień, które są jeszcze realizowane.

8.2. Jeżeli sprzedający musi zwrócić płatność kupującemu lub ROYALFUT, sprzedający upoważnia ROYALFUT do pobrania zwracanej kwoty (w tej samej lub innej walucie) przy pomocy wybranej przez siebie metody płatności (np. PayPal) na rzecz ROYALFUT. Sprzedający musi posiadać ważną metodę płatności przypisaną do swojego konta. Jeżeli na koncie kupującego znajdują się niewystarczające środki, sprzedający upoważnia ROYALFUT do pobrania wymaganej kwoty przy pomocy tej metody płatności. ROYALFUT może również zdeponować kwotę zwrotu na koncie sprzedającego. Jeżeli sprzedający nie poda ROYALFUT ważnej metody płatności, ROYALFUT może pobrać należną kwotę przy pomocy innych metod płatności, w tym potrącenia.

8.3. Jeżeli ROYALFUT stwierdzi, że spór pomiędzy Użytkownikami został wywołany przez naruszenie Umowy Użytkownika, naruszający Użytkownik zobowiązuje się zapłacić ROYALFUT grzywnę wysokości 150,00 EUR. Ponadto, ROYALFUT może zawiesić lub zablokować konto Użytkownika i/lub wymagać wpłacenia kaucji do kwoty 300,00 EUR za aktywację konta Użytkownika.

9. Brak gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Funkcje i usługi dostępne w Portalu są dostarczane w formie, w jakiej są («as is», «as available»), a ROYALFUT wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, bezpośrednich i pośrednich, w tym, między innymi, gwarancji stanu, jakości, trwałości, działania, dokładności, wiarygodności, sprzedawalności lub przydatności do określonego celu. Wszelkie takie gwarancje, oświadczenia, warunki i zobowiązania są wyłączone.

9.2. ROYALFUT nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących ważności, dokładności, prawidłowości, wiarygodności, jakości, stabilności, kompletności lub terminowości informacji dostarczanych przy pomocy Portalu. ROYALFUT nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że produkcja, import, dystrybucja, oferowanie, prezentacja, zakupy, sprzedaż i/lub użytkowanie produktów lub usług oferowanych lub prezentowanych w Portalu nie narusza praw osób trzecich, a także nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji odnośnie do produktów lub usług oferowanych lub prezentowanych w Portalu.

9.3. Wszystkie materiały pobierane lub w inny sposób uzyskiwane za pośrednictwem Portalu użytkowane są według własnego uznania i na własne ryzyko każdego z Użytkowników, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia systemu lub utratę danych, jakie mogą wyniknąć z pobierania takich materiałów. Żadne porady lub informacje w formie pisemnej lub ustnej otrzymane przez Użytkownika od ROYALFUT lub za pośrednictwem Portalu nie powodują powstania gwarancji, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie.

9.4. W żadnych okolicznościach ROYALFUT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak lub zakłócenie zawartości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio katastrofami naturalnymi lub siłą wyższą, w tym awariami Internetu, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, innego wyposażenia, brakiem zasilania, strajkiem, sporami zawodowymi, zamieszkami, protestami, niepokojami społecznymi, brakiem siły roboczej lub materiałów, pożarem, powodzią, huraganem, eksplozją, klęskami żywiołowymi, wojną, działaniami rządowymi, nakazami krajowych lub zagranicznych organów sądowych, a także niewykonaniem zobowiązań przez osoby trzecie.

9.5. Każdy z użytkowników zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność ROYALFUT oraz jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów i pracowników w zakresie wszelkich strat, zobowiązań i roszczeń (w tym pełnych kosztów prawnych), jakie mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z:

1) korzystania przez Użytkownika z Portalu, w tym między innymi, prezentowania informacji o takim Użytkowniku w Portalu,

2) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy,

3) naruszenia przez Użytkownika oświadczeń lub gwarancji złożonych przez Użytkownika ROYALFUT, w tym między innymi, określonych w punktach 5.3, 5.4 i 5.5 powyżej.

4) roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie lub inne osoby trzecie w związku z produktami oferowanymi lub prezentowanymi w Portalu.

9.6. ROYALFUT, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i pracownicy nie odpowiadają za żadne szkody wtórne, wynikowe, następcze, pośrednie lub specjalne, a także za żadne inne szkody (w tym, między innymi, szkody związane z utratą zysków lub oszczędności, zakłóceniem działalności, utratą informacji) wynikające z realizacji umowy, zaniedbania, deliktu, odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej lub innych strat wynikających z:

1) użytkowania lub braku możliwości użytkowania Portalu,

2) wad towarów, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub otrzymanych od użytkownika lub osób trzecich za pośrednictwem Portalu,

3) roszczeń lub żądań użytkownika w zakresie twierdzenia, że produkcja, import, dystrybucja, oferta, prezentacja, zakup, sprzedaż i/lub użytkowanie produktów lub usług oferowanych lub prezentowanych w Portalu może naruszać lub może zostać uznane za naruszenie praw osób trzecich, a także roszczeń dowolnej osoby stwierdzających, że jest ona uprawniona do obrony lub odszkodowania w związku z egzekwowaniem praw, roszczeń lub żądań osób trzecich,

4) nieautoryzowanego dostępu do informacji lub danych osobowych dowolnego Użytkownika przez osoby trzecie,

5) oświadczeń, zachowań lub materiałów dodawanych w Portalu przez Użytkowników, w tym materiałów zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem,

6) innych przyczyn związanych z działalnością ROYALFUT oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Portalu.

9.7. ROYALFUT zastrzega sobie prawo przejęcia wyłącznej ochrony i kontroli nad daną kwestią na własny koszt, co oznacza, że Użytkownik zobowiązany jest współpracować z ROYALFUT w zakresie rozstrzygnięcia takiej kwestii.

9.8. ROYALFUT zastrzega sobie prawo ograniczenia, zabronienia lub utworzenia innego rodzaju dostępu do portalu i jego funkcji dla różnych użytkowników oraz do zmiany funkcji lub dodawania nowych funkcji bez wcześniejszego zawiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niemożność użytkowania Portalu w całości lub w części, niezależnie od przyczyny, może negatywnie wpłynąć na jego działalność. Użytkownik potwierdza, że w żadnym wypadku ROYALFUT oraz jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i inni pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności względem Użytkownika oraz osób trzecich za niemożność użytkowania Portalu (z powodu naruszenia, ograniczonego dostępu, modyfikacji lub usunięcia dowolnej funkcji Portalu, lub z innych przyczyn).

9.9. ROYALFUT nie jest autorem treści zamieszczanych przez osoby trzecie, w tym osoby anonimowe, publiczne i opłacanych dostawców treści. ROYALFUT, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i pracownicy nie zawierają żadnych relacji biznesowych z takimi osobami trzecimi. Treści osób trzecich objęte są wyłączną odpowiedzialnością osób trzecich dodających takie treści. ROYALFUT, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i pracownicy nie odpowiadają za dokładność, odpowiedniość, zgodność z prawem ani ważność treści osób trzecich i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika w związku z opieraniem się przez Użytkownika na takich treściach osób trzecich. ROYALFUT, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i pracownicy nie odpowiadają za zachowanie Użytkownika w ramach Portalu i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności względem dowolnej osoby w związku z ewentualnymi szkodami poniesionymi przez dowolną osobę w wyniku zachowań Użytkownika.

9.10. ROYALFUT może upoważnić Użytkowników do dostępu do treści, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłącza (linki werbalne, banery, kanały lub inne) do stron internetowych lub profili/kont takich osób trzecich w ramach ich zewnętrznych usług sieciowych. Użytkownik potwierdza, że ROYALFUT nie kontroluje stron internetowych osób trzecich, a także że ROYALFUT, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie strony internetowe lub też dostępne na nich treści, produkty i usługi. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem użytkowania stron osób trzecich, aby wiedzieć, jakie warunki korzystania obowiązują dla takich stron.

9.11. Niezależnie od powyższego, jeżeli ROYALFUT zostanie uznana za podmiot odpowiedzialny, jej odpowiedzialność ograniczona jest do wyższej z dwóch kwot: a) kwoty określonej transakcji będącej przedmiotem sporu, b) spornych opłat nieprzekraczających całkowitych opłat wpłaconych przez Użytkownika na rzecz ROYALFUT 12 miesięcy przed działaniem, które spowodowało powstanie odpowiedzialności, lub 100 USD.

10. Zawiadomienia dla Użytkownika

10.1. Wszystkie zawiadomienia i roszczenia przekazywane Użytkownikowi są uznawane za skuteczne w przypadku dostarczenia osobiście, kurierem, listem poleconym, faksem lub e-mailem na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail przekazane przez Użytkownika, lub też bezpłatnego umieszczenia takiego zawiadomienia lub roszczenia w domenie publicznej Portalu. Zawiadomienie Użytkownika jest uznawane za otrzymane przez takiego Użytkownika:

• jeżeli ROYALFUT może udowodnić, że wiadomość w formie fizycznej lub elektronicznej została wysłana do Użytkownika, lub

• niezwłocznie po bezpłatnym umieszczeniu zawiadomienia w domenie publicznej Portalu przez ROYALFUT.

11. Spory prawne

11.1. Strony uzgadniają, że wszelkie spory lub roszczenia prawne lub inne, jakie mogą powstać w związku z niniejszą Umową Użytkownika ROYALFUT lub jej poprzednimi wersjami, korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, usług lub produktów sprzedawanych lub kupowanych za pośrednictwem stron, usług, aplikacji lub narzędzi ROYALFUT, będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu dotyczącego sporów prawnych.

11.2. Użytkownik potwierdza, że przepisy prawa ZEA, niezależnie od norm kolizyjnych, będą miały zastosowanie do niniejszej Umowy oraz wszelkich sporów i roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikiem a ROYALFUT, chyba że stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie.

11.3. W przypadku sporu, roszczenia, zapytania lub rozbieżności wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z jej naruszeniem, strony niniejszej Umowy dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć je polubownie. W tym celu będą się świadomie konsultować i negocjować ze sobą uwzględniając swoje obustronne interesy, próbując uzyskać uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. W przypadku braku powyższego rozstrzygnięcia w ciągu 60 dni, po zawiadomieniu jednej ze stron przez drugą stronę, wszystkie spory, roszczenia, zapytania i rozbieżności będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla spółki Azur Apps FZ-LLC (Apartment 40903, V Five Palm South Residence, Jumeirah, PB336929, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie), w zależności od rodzaju Użytkownika.

12. Informacje ogólne

12.1. Umowa ROYALFUT oraz wszystkie dokumenty dostępne na naszych stronach internetowych stanowią całość Umowy pomiędzy Użytkownikiem a ROYALFUT w zakresie dostępu i korzystania z Portalu i zastępują wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia dotyczące tego samego przedmiotu Umowy.

12.2. ROYALFUT i Użytkownik są niezależnymi podmiotami, a niniejsza Umowa nie powoduje powstania żadnego stosunku pośrednictwa, spółki, joint venture, relacji pracownik-pracodawca ani franczyzodawca-franczyzobiorca.

12.3. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania prawa lub postanowienia niniejszej Umowy przez ROYALFUT nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

12.4. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte z niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

12.5. Użytkownik potwierdza, że Umowa nie obejmuje żadnych beneficjentów zewnętrznych.

12.6. Nagłówki dodano wyłącznie w celu informacyjnym i nie mają one żadnego wpływu na określenie, ograniczenie, interpretację ani opis zakresu nagłówka lub zakresu danego punktu.

13. Zgodność z przepisami AML/KYC

13.1. Kupujący i sprzedający potwierdzają, że ROYALFUT stosuje politykę «znaj swojego klienta» (KYC) oraz politykę zapobiegania praniu pieniędzy (AML), aby zwalczać oszustwa internetowe.

13.2. ROYALFUT stosuje zasadę ZERO TOLERANCJI dla oszustw internetowych oraz prób uzyskania dostępu do informacji na temat klientów lub innych informacji na jej stronach internetowych przy użyciu bezprawnych lub niejawnych środków. Spółka współpracuje z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami dochodzeniowymi i stosuje różnego rodzaju środki elektroniczne i inne w celu zapobiegania oszustwom, a także ich wykrywania i eliminowania. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, spółka zdecydowanie ściga osoby, które popełniły przestępstwa związane z oszustwem w Portalu i zostały wykryte. Spółka współpracuje z agencjami takimi jak policja lokalna i stanowa, FBI, amerykańskie i międzynarodowe agencje celne oraz Interpol.

13.3. W ramach procedur «znaj swojego klienta», ROYALFUT ocenia transakcje oraz gromadzi i przechowuje materiały dotyczące użytkowników, klientów i zawieranych przez nich transakcji. ROYALFUT bardzo poważnie traktuje ochronę praw użytkowników oraz ich danych osobowych. ROYALFUT gromadzi dane osobowe klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkowników. Dane osobowe kupujących i dawnych kupujących mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom trzecim w określonych okolicznościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umowami pomiędzy ROYALFUT i Użytkownikiem. ROYALFUT zobowiązana jest do przechowywania dokumentów klientów, w tym oświadczeń, raportów dotyczących transakcji, rachunków, notatek, korespondencji wewnętrznej i innych dokumentów dotyczących klienta w formie elektronicznej przez okres wymagany przez zespoły ds. underwritingu w odpowiednich bankach będących agentami rozliczeniowymi.

13.4. Transakcje finansowe, które mogą zostać połączone z praniem pieniędzy uznawane są za podejrzane. Podstawą określenia, czy dana transakcja jest podejrzana może być osobista obserwacja i doświadczenie pracowników ROYALFUT, a także otrzymane lub zgromadzone informacje. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i wymogów organizacji międzynarodowych, ROYALFUT może, w razie potrzeby i bez konieczności uzyskania zgody lub powiadomienia klienta, zawiadomić organy regulacyjne i/lub organy ścigania o podejrzanych transakcjach. ROYALFUT okresowo przegląda listy opublikowane przez władze lokalne i organizacje międzynarodowe, zawierające dane znanych terrorystów lub osób podejrzewanych o terroryzm, organizacji terrorystycznych i krajów wysokiego ryzyka podlegających sankcjom PFAC. ROYALFUT ma obowiązek stale stosować procedury due diligence względem klientów, analizując ich transakcje pod kątem podejrzenia o przestępstwa związane z praniem pieniędzy.

14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestrując się w usłudze, Użytkownik udziela ROYALFUT zgody na sprawdzanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z następującymi warunkami:

1. Administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą w celu:

• Świadczenia usług.

• Kontaktowania się przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków w celu rozstrzygania sporów, zbierania opłat, rozwiązywania problemów dotyczących konta, naszych stron, usług, aplikacji lub narzędzi, lub też w innych celach dopuszczalnych przez prawo.

• Zapobiegania i wykrywania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie zabronionych lub bezprawnych działań, wykonywania postanowień Umów z Użytkownikami.

• Identyfikacji klientów oraz weryfikowania ich tożsamości.

• W celach operacyjnych, na przykład w związku z poprawianiem wydajności, szkoleniami i kontrolą jakości.

• Zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i modyfikacjom naszego systemu.

• Wprowadzania do obrotu naszych usług oraz usług wybranych osób trzecich dla:

✓ istniejących i byłych klientów,

✓ osób trzecich, które wcześniej wyraziły zainteresowanie naszymi usługami,

✓ osób trzecich, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy.

• Zewnętrzne audyty i kontrola jakości

2. Lista danych osobowych przekazywanych ROYALFUT w celu przetwarzania:

Możemy gromadzić i wykorzystywać poniższe dane osobowe naszych klientów:

• imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu,

• informacje umożliwiające nam weryfikację i potwierdzenie tożsamości naszych klientów, np. data urodzenia,

• informacje dotyczące płci, jeżeli zostaną przekazane przez klienta,

• dane logowania, statystyki przeglądania stron, działania związane ze stronami ROYALFUT, informacje z plików cookie,

• dane dotyczące lokalizacji,

• informacje o dostawie (platforma, liczba monet w zamówieniu), informacje dotyczące rachunku, transakcji i kart płatniczych,

• zainteresowania osobiste i zawodowe,

• zawodowa obecność w sieci,

• historia kontaktów z ROYALFUT, jej pracownikami, dyrektorami, podmiotami stowarzyszonymi, historia zakupów i zapisane pozycje w ROYALFUT,

• informacje z kont połączonych z ROYALFUT, takich jak Facebook, Google oraz inne platformy,

• informacje umożliwiające nam przeprowadzenie kontroli kredytowej lub finansowej klienta,

• informacje o sposobie korzystania z Portalu ROYALFUT,

• odpowiedzi w ankietach, informacje o uczestnictwie w konkursach, akcjach promocyjnych i ofertach specjalnych,

• informacje o transakcjach w oparciu o działania w ramach ROYALFUT (np. informacje potrzebne w celu uproszczenia procesu kupna i sprzedaży),

• dyskusje publiczne, czaty, rozstrzyganie sporów, korespondencja za pośrednictwem ROYALFUT, korespondencja wysyłana do nas,

• inne informacje, w tym adres IP i standardowe informacje dotyczące logowania w Internecie (rodzaj przeglądarki, ISP, strony startowe/końcowe, system operacyjny, data/czas i sekwencje uruchamianych łączy), a także dodatkowe informacje od osób trzecich, takie jak informacje rozliczeniowe dostarczane przez usługi płatnicze wykorzystywane w celu dokonywania zakupów lub otrzymywania płatności, ID przeglądarki, cookie ID, ID urządzenia, rodzaj urządzenia, informacje o wykorzystaniu serwera proxy/VPN i powiązanych technologii, informacje o lokalizacji, adresy e-mail, numery telefonów, publiczne profile w mediach społecznościowych dostarczane przez naszych dostawców usług w zakresie zapobiegania oszustwom płatniczym i due diligence klientów.

Takie dane osobowe są potrzebne w celu świadczenia przez nas usług. Użytkownik może nie przekazywać powyższych informacji, ale niektóre z nich są niezbędne w celu: zarejestrowania się jako członek, zakupu produktów lub usług, wypełnienia profilu, uczestniczenia w ankietach, konkursach lub losowaniach, zadawania pytań, inicjowania innych transakcji w Portalu. Ponadto, ROYALFUT wykorzystuje te informacje w celu analizowania trendów, wykrywania oszustw i zarzadzania stroną.

Zgoda wchodzi w życie w momencie przesłania danych osobowych na https://royalfut.com.

15. Polityka przetwarzania cookies

Odwiedzając http://royalfut.com, akceptujesz niniejszą politykę, w tym fakt, że ROYALFUT może używać plików cookies i innych danych do przetwarzania przez Google Analytics, Yandex.Metrics i inne systemy, a także przekazywać je podmiotom trzecim do przeprowadzania badań, wykonywania zleceń lub świadczenia usług.

Podczas twoich odwiedzin na https://royalfut.com, pliki cookies mogą zostać użyte do:

• upewnienia się, że strona działa bezpiecznie i właściwie;

• poprawienia jakości strony;

• rejestracji na stronie;

• dostarczania ci informacji o stronie, w tym informacji o produktach i usługach;

• ulepszania produktów i/lub usług oraz tworzenia nowych produktów i/lub usług.

Inne zbierane informacje mogą być używane do generowania twojej «listy zainteresowań», składającej się z losowego identyfikatora, kategorii zainteresowań i stempla czasowego, aby pokazywać ci zawartość online oraz reklamy pasujące do twoich zainteresowań.

Używana przez ciebie przeglądarka i/lub urządzenie, którego używasz, może pozwolić ci blokować, usuwać lub w inny sposób ograniczać używanie plików cookies. Jednak pliki cookies są ważną częścią http://royalfut.com, a więc blokowanie, usuwanie lub ograniczanie ich działania może wiązać się z utratą dostępu do wielu funkcji na stronie.

Aby dowiedzieć się, jak można zarządzać plikami cookies w przeglądarce lub na używanym urządzeniu, należy skorzystać z instrukcji dostarczonej przez producenta przeglądarki lub urządzenia.

Zasady i warunki od 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Zasady i warunki od 08.02.2021 (08.02.2021 - 03.06.2021)

Polityka Prywatności od 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

KUPUJ MONETY